« HOME
 
Protecció de dades personals i garantia de drets digitals
  :· Protecció de dades personals i garantia de drets digitals  
     
 

Amb la utilització del portal web www.bcasa.cat, així com al comunicar-se per qualsevol mitjà amb Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A., es recullen dades personals, les quals són tractades d‘acord amb el previst pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals. Pot consultar la nostra política de privacitat aquí i remetre’ns qualsevol comunicació relativa als seus drets de protecció de dades i garantia de drets digitals a lopdgdd.bcasa@bcn.cat

Accés al registre d’activitats de tractament

 
     
© Barcelona Cicle de l’Aigua, SA   
   
c. Acer, 16 - 08038 Barcelona
Tel: 93 289 68 00
Fax: 93 223 02 33